REGULAMIN

I. Definicje

 

 1. Administrator - Marcin Okrój oraz Wiesław Okrój, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Telewizja Kablowa PRO-ART Spółka cywilna – Marcin Okrój, Wiesław Okrój z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 6221005536, adres e-mail: poczta@tvproart.pl, nr tel. (062) 735-51-05;

 2. Portal - serwis internetowy new.tvproart.pl;

 3. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Portalu w formie odbierania lub umieszczania w nim danych (Użytkownik niezalogowany), jak również osoba fizyczna korzystająca z Portalu w formie odbierania lub umieszczania w nim danych, która uprzednio skutecznie założyła konto poprzez uzyskanie loginu i hasła pozwalającego się zalogować w Portalu (Użytkownik zalogowany);

 4. Materiał - audiowizualny materiał, który jest udostępniony przez Administratora lub Użytkownika w sieci Internetu w ramach Portalu w taki sposób, aby Użytkownicy mogli uzyskać do niego dostęp w wybranym przez siebie czasie i miejscu;

 5. Forum dyskusyjne - usługa (wydzielona część Portalu), która umożliwia opublikowanie Użytkownikowi swojego opisu (Postu) lub stanowiska w określonej sprawie;

 6. Post – tekst opublikowany na forum dyskusyjnym posiadający znamiona opinii Użytkownika.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin wraz z obowiązującymi przepisami prawa określa zasady i warunki korzystania przez Użytkownika Internetu z Portalu prowadzonego przez Administratora.

 2. Korzystanie z Portalu może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także zgodnie z zasadami etycznymi, społecznymi, obyczajowymi, przyjętymi zwyczajami, jak również powszechnie przyjętymi dobrymi praktykami.

 3. Użytkownik przed skorzystaniem z Portalu lub przed założeniem konta w Portalu zobowiązuje się do szczegółowego zapoznania się z niniejszym regulaminem. Skorzystanie z Portalu lub założenie konta w Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

 4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z danej usługi dostępnej w ramach Portalu, lecz zamieszczonej w serwisie innym niż Portal, usługa może zostać objęta odrębnym regulaminem obowiązującym dla serwisu, w którym zamieszczona jest usługa.

 

III. Warunki korzystania z portalu

 

 1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne.

 2. Korzystanie z Portalu – poza wyraźnie wskazanymi przypadkami – jest bezpłatne.

 3. Możliwość odtworzenia pewnych Materiałów zamieszczanych w Portalu przez Administratora może być płatna, np. możliwość oglądania Materiału na żywo (livestreaming), oglądanie Materiału w jakości HD lub w pełnym rozmiarze okna. Informacja o tym, że odtworzenie danego Materiału w Portalu lub w danej jakości czy rozmiarze jest płatne, będzie każdorazowo umieszczona obok tego Materiału lub widoczna w chwili próby odtworzenia Materiału wraz z informacją o wysokości opłaty, okresie dostępu do Materiału po dokonaniu opłaty, terminie i sposobie zapłaty.

 4. Płatności za dostęp do danych Materiałów lub ich lepszej jakości czy większego rozmiaru realizowane są za pośrednictwem systemu PayPal.

 5. Użytkownik otrzyma dostęp do płatnego Materiału niezwłocznie po odnotowaniu wpłaty przez Administratora.

 6. Materiały odpłatne mogą być zamawiane i wykorzystywane jedynie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie ukończyły 13 lat i działają za zgodą przedstawiciela ustawowego.

 7. Administrator uprawniony jest do dokonywania selekcji Materiałów udostępnianych w Portalu, w tym do zaprzestania lub ograniczania dostępu do prezentowanych Materiałów.

 8. Administrator uprawniony jest do natychmiastowego zaniechania świadczenia usługi w Portalu na rzecz Użytkownika, w tym blokowania dostępu do Portalu lub usuwania kont, w przypadku korzystania przez niego z Portalu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, zasadami etycznymi, społecznymi, obyczajowymi, przyjętymi zwyczajami, jak również powszechnie przyjętymi dobrymi praktykami.

 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Posty, komentarze, wpisy i wypowiedzi zamieszczane przez Użytkownika w Portalu, w tym na Forum Dyskusyjnym.

 10. Administrator może usuwać Posty i komentarze naruszające niniejszy regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie i prawa pokrewne, nawołujące do naruszania obowiązujących przepisów prawa, zawierające dane osobowe osób trzecich, nawołujące do agresji i przemocy, dokonywania przestępstw lub wykroczeń, mające charakter wulgarności, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, seksualnej, obrażające osoby publiczne, propagujące narkotyki, tzw. dopalacze, alkohol, są reklamą lub spamem albo odbiegające od tematu dyskusji. Usunięcie Postów, o których mowa powyżej, nie wymaga uzasadnienia oraz zgody Użytkownika.

 11. Administrator może zablokować na czas oznaczony od tygodnia do trzech miesięcy konto lub określone usługi Portalu (np. możliwość dokonywania wpisów do komentarzy itp.) Użytkownikowi naruszającemu niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa lub korzystającemu z Portalu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem.

 12. W przypadku, w którym Administrator na czas oznaczony zablokował konto lub określone usługi Portalu Użytkownikowi naruszającemu niniejszy regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a Użytkownik po odblokowaniu mu przez Administratora konta lub usług nadal postępuje w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator uprawniony jest do trwałego usunięcia konta Użytkownika bez odrębnego wezwania do zaniechania naruszeń.

 13. Administrator uprawniony jest do emisji reklam realizowanych bezpośrednio przed i po emisji Materiału zamieszczonego w Portalu, niezależnie od tego, czy Materiał został zamieszczony w Portalu przez Administratora czy Użytkownika.

 14. Warunkiem uczestnictwa w Portalu jako Użytkownik zalogowany jest pełna aktywacja polegająca na pozytywnej realizacji procedury rejestracji, zakończona założeniem konta, przy czym do założenia konta niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych przez urządzenie końcowe Użytkownika i posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.

 15. Procedura rejestracji i aktywacji konta w Portalu następuje za pośrednictwem skrzynki e-mail Użytkownika oraz wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronach internetowych Portalu.

 16. Dla prawidłowego założenia konta w Portalu niezbędne jest podanie w trakcie rejestracji co najmniej pseudonimu i adresu e-mail Użytkownika.

 17. Dobrowolne jest podanie przez Użytkownika w procesie rejestracji danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

 18. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Portalu.

 19. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępnienia konta osobom trzecim.

 20. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto z Portalu.

 21. Korzystanie z Portalu służy wyłącznie dla celów prywatnych.

 22. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie, w tym publikowanie i rozpowszechnianie Materiałów w Portalu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w celach komercyjnych i zarobkowych.

 23. Dostęp do Portalu i korzystanie z niego jest możliwe dla użytkowników korzystających z platform: Desktopowych - Windows, Linux i Mac OS X, Mobilnych - Android, iOS, Windows Mobile.

 

IV. Prawa autorskie

 

 1. W zakresie utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczonych w Portalu przez Administratora, Administratorowi przysługują prawa autorskie lub stosowna licencja.

 2. Zamieszczenie w Portalu Materiałów przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na ich publikowanie oraz udzieleniem Administratorowi upoważnienia do korzystania z Materiałów w ramach nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na następujących polach eksploatacji:

  1. odtwarzanie i wyświetlanie Materiałów w Portalu,

  2. publiczne udostępnianie w Portalu taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Materiałów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń,

  3. nadawanie analogowe i cyfrowe wizji i fonii z Materiału, kodowane i niekodowane, odpłatne i nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii za pośrednictwem połączeń telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, w tym Internetu,

  4. obróbki cyfrowej Materiałów w celu ich dostosowania do wymogów Portalu oraz programów nadawanych przez Telewizję Kablową PRO-ART S.C.,

  5. nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika utrwalonego w Materiałach zamieszczonych przez Użytkownika,

  6. wykorzystania Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Portalu w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,

  7. umieszczania Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w bazach danych,

  8. wykorzystania Materiałów zamieszczonych w Portalu przez Użytkownika, w celu promocji Portalu oraz telewizji Kablowej PRO-ART S.C.,

  9. archiwizowanie Materiałów przez czas nieoznaczony,

 3. Zamieszczenie w Portalu Materiałów przez Administratora jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na ich nieodpłatne albo odpłatne odtwarzanie przez Użytkowników w ramach Portalu poprzez sieć Internet w czasie, w którym Materiał zamieszczony jest w Portalu w taki sposób, że możliwe jest jego odtworzenie w ramach korzystania z Portalu. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Materiałów w formie publicznej projekcji oraz do udzielenia dalszych licencji. Użytkownik nie jest uprawniony również do rozpowszechniania Materiałów oraz ich przekazywania osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem na jakichkolwiek polach eksploatacji.

 4. Użytkownik zamieszczający Materiały w Portalu oświadcza, że

  1. ma pełne prawo do dysponowania Materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub licencyjne do Materiału, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej,

  2. informacje zawarte w Materiale Użytkownika są prawdziwe i nie wprowadzają nikogo w błąd,

  3. osoby, których wizerunek zawiera się w Materiale, których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w Portalu oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez  Telewizję Kablowa PRO-ART S.C.

 1. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa powyżej, na każde żądanie Administratora.

 2. Użytkownik zamieszczający dany Materiał w Portalu odpowiedzialny jest za ewentualne naruszenie praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa, dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich.

 

V. Zgłoszenia awarii / naruszeń prawa / reklamacje

 

 1. Zgłoszenia w zakresie zakłóceń lub awarii w funkcjonowaniu Portalu mogą zostać dokonane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty e-mail na adres: redakcja@wlkp24.info

 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone zakłócenia lub awarie usunąć w możliwie najkrótszym czasie i przywrócić pełną funkcjonalność Portalu.

 3. W przypadku, w którym dla prawidłowej analizy zaistniałej nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu zachodzić będzie konieczność ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, Administratorowi przysługuje uprawnienie do takiej ingerencji w możliwie najwęższym zakresie umożliwiającym przywrócenie pełnej funkcjonalności działania Portalu.

 4. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie naruszenia ich praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa, dóbr osobistych lub innych praw poprzez zamieszczenia przez Użytkownika danego Materiału w Portalu, Administrator podejmie wszelkie możliwe czynności celem wyjaśnienia ewentualnego naruszenia praw osób trzecich przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.

 5. Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Administratora należy składać listem poleconym lub bezpośrednio wraz z dokładnym opisem jej przyczyn na adres Administratora w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

 6. Reklamacje Użytkowników nadesłane w sposób i terminie określonym powyżej będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 7. Jeżeli Administrator nie ustosunkował się do reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że reklamację uznał za uzasadnioną.

 

VI. Zasady odpowiedzialności / dane osobowe

 

 1. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika do Portalu wskutek korzystania z Portalu lub rejestracji w Portalu, w tym w szczególności dane osobowe, gromadzone i przetwarzane są przez Administratora w systemie informatycznym (tzw. baza profili) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie imienia, nazwiska, pseudonimu, adresu e-mail, numeru IP urządzenia końcowego, danych o plikach cookies.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu.

 4. Użytkownikowi w zakresie przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora przysługują prawa, o których mowa w Rozdziale 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:

 1. za skutki zaistniałej awarii technicznej Portalu skutkującej brakiem dostępu do Portalu, w tym w szczególności z przyczyn niezawinionych przez Administratora lub spowodowanych siłą wyższą,

 2. za szkody spowodowane przez Użytkowników wynikające z niewłaściwego korzystania z Portalu,

 3. za niemożność dostępu i korzystania z Portalu wskutek niewystarczającej przepustowości łącza internetowego, niespełnienie wymagań sprzętowych przez Użytkownika, braku stosownych konfiguracji czy aktualizacji oraz korzystania z określonych programów typu firewall,

 4. za prawdziwość i rzetelność informacji podanych przez Użytkownika w Portalu,

 5. za skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych w Portalu,

 6. za skutki wynikłe z wykorzystania konta Użytkownika przez osobę trzecią, chyba że wejście w posiadanie hasła nastąpiło z winy Administratora.

 1. Administratorowi przysługuje prawo do wyłączenia lub ograniczenia dostępu do Portalu bez powiadamiania Użytkowników w celach związanych z prowadzoną konserwacją lub działaniami zmierzającymi do modyfikacji usług albo możliwością występowania zdarzeń zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora lub osób trzecich.

 2. Administrator może przenieść na osoby trzecie prawa i obowiązki związane z Portalem bez zgody Użytkowników, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2015 roku.

 2. Regulamin jest dostępny w Portalu w formie elektronicznej, która umożliwia jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, jak również wydrukowanie.

 3. Wszelkich zmian w regulaminie dokonuje Administrator informując o tym Użytkowników w Portalu.

 4. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne z chwilą ich zamieszczenia Portalu.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta.